z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

81-078 Gdynia, ul.Pawia 31

tel/fax: 58/622 06 24

NIP: 586-216-60-14     REGON: 220192609

KRS   0000250649

Numer konta bankowego:  70 1440 1026 0000 0000 0467 0574

Prezes Zarządu Fundacji – Krystyna Piech

Zostaliśmy nagrodzeni w konkursie „Gdynia bez barier”

Dzień 21 maja 2018 r. to radość i duma dla naszego Domu i działającej przy nim Fundacji Słoneczna Jesień. W konkursie „Gdynia bez barier” otrzymaliśmy z rąk Prezydenta Miasta Gdyni Wyróżnienie dla Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych „Nasz Dom – Nasze Życie” za działania artystyczne, które pokazują, że potrzeba bliskości, miłości i akceptacji, tak jak i nadzieja, są potrzebne  w każdym momencie życia człowieka. W imieniu Całej Społeczności biorącej udział w projekcie  bardzo dziękujemy Kapitule za przyznane Wyróżnienie. Na ten sukces składa się  zaangażowanie wielu osób: Pracowników i Podopiecznych z Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia oraz Wolontariuszy zaproszonych do projektu. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Nasz sukces jest Waszym sukcesem.

FILM PROMOCYJNY

O FUNDACJI

Fundacja “Słoneczna Jesień” została ustanowiona w 2005 roku w celu wspierania działalności Domu Pomocy Społecznej w Gdyni oraz podejmowania działań na rzecz osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych – zarówno potencjalnych przyszłych mieszkańców DPS, jak również osób mieszkających w swoich domach rodzinnych, a z różnych względów wymagających wsparcia.

Ponadto Fundacja może wspomagać opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Misja

1. Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego
i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób
2. Popularyzowanie idei integracji społecznej.

PROJEKTY REALIZOWANE W 2017 ROKU

III POMORSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM ARTYSTYCZNYCH „NASZ DOM NASZE ŻYCIE”

PATRONAT HONOROWY

link do strony projektu: www.naszdomnaszezycie.pl

Skrót wydarzenia

Nasza prezentacja

PROJEKT FLAMENCO

Fundacja Słoneczna Jesień zrealizowała projekt „Flamenco”, który był współfinansowany przez Gminę Miasta Gdyni.  Projekt zakładał prowadzenie warsztatów tanecznych flamenco zakończonych pokazem. Zajęcia odbywały się od lutego do czerwca 2017r. raz w tygodniu przez 90 minut. Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne. Koordynatorem projektu była Pani Agnieszka Stranc.
Nadrzędnym Celem Projektu była poprawa sprawności psychomotorycznej osób niepełnosprawnych, połączenie aktywności ruchowej i umysłowej wpływającej na całokształt osobowości człowieka. Taniec wspomaga sprawność intelektualną – trenuje pamięć.

Fizjologicznie – taniec redukuje napięcie mięśniowe, zwalcza stres, pozytywnie wpływa na układ ruchowy, układ krążenia, oddechowy, nerwowy, pokarmowy, poprawia przemianę materii, zwiększa elastyczność stawów i pobudza wydzielania endorfin, więc poprawia nastrój. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych to także doskonały sposób na nawiązywanie ciekawych znajomości, spojrzenia na siebie z innej perspektywy tj. „ja też potrafię…”
Flamenco może tańczyć każdy, bez względu na wiek, czy doświadczenie taneczne. Flamenco może stać się twórczą inspiracją do rozwoju, poznawania siebie, odkrywania i wyrażania emocji i piękna.

PROJEKTY REALIZOWANE W 2016 ROKU

PROJEKT: Festiwal Małych Form Artstycznych ``Nasz Dom Nasze Życie`` - Edycja 2016

Filmowe podsumowanie projektu EDYCJA 2016

Podziękowanie za wsparcie przy organizacji II Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych „NASZ DOM-NASZE ŻYCIE” Gdynia 2016

Prezes Fundacji „Słoneczna Jesień” oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31, składają serdeczne podziękowania dla osób i firm, które wsparły organizację
II Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych
„NASZ DOM-NASZE ŻYCIE” Gdynia 2016

Dziękujemy za postawę godną naśladowania, oddanie, które innych uczy dawać, gest, który jest wspaniałym świadectwem ogromnej ludzkiej Dobroci, Życzliwości i Przyjaźni.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym.

2015r.

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych fundacja realizowała od lipca do listopada zadanie publiczne: Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz Dom-Nasze Życie” . Projekt był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków PFRON.
Był skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców siedmiu domów pomocy społecznej z wojewódzkiego pomorskiego. Celem projektu było inspirowanie do podjęcia aktywności artystycznej i integracji, poprzez pracę nad przygotowaniem utworu poetyckiego oraz krótkiego filmu w kategorii tematycznej „Nasz Dom-Nasze Życie”. Wybrane formy wyrazu artystycznego (poezja, krótka forma sceniczna film), miały odzwierciedlać aktywne strony życia w społeczności domu pomocy społecznej. Uwieńczeniem kończącym projekt była Gala Festiwalowa w Teatrze Miejskim w Gdyni , gdzie beneficjenci prezentowali swoje „dzieła”.

2014r.

Organizacja nie realizowała żadnych projektów, skupiła się na działaniach wspomagających mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.

2013r.

W ramach Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+, finansowanego przez Gminę Miasta Gdyni po raz kolejny (czwarty) było realizowane zadanie „Rytm szczęścia-w świetle ruchu”. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dorosłej młodzieży, która mogła realizować swoje marzenia taneczne. Poprawa aktywności motorycznej i intelektualnej uzyskana poprzez udział w zajęciach ruchowych przełożyła się na codzienną radość życia. Uwieńczeniem spotkań był pokaz taneczny uczestników.

Po raz kolejny realizowaliśmy projekt „Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych”, finansowany przez Urząd Miasta Gdyni ze środków PFRON. Przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne poszerzyły wiedzę opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji, komunikacji, bezpieczeństwa własnego i podopiecznego, pierwszej pomocy przedmedycznej i organizacji czasu wolnego. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, co w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród uczestników zadania zostało potwierdzone.

2012r.

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w roku 2012 było realizowane zadanie „Ze sztuką za Pan Brat” współfinansowane przez Urząd Miasta Gdyni. Jednym z celów aktywizacji kulturowej (opera, kino, teatr, spotkanie w kawiarni, zwiedzanie muzeów i wystaw) była integracja społeczna tej grupy osób oraz wzmocnienie własnej wartości
i samoświadomości uczestników projektu, co zostało osiągnięte.

Kontynuacja realizacji zadania „Rytm szczęścia” w ramach Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+, finansowanego przez Gminę Miasta Gdyni. Ta forma aktywności wprowadziła w życie beneficjentów ruch taneczny. Prowadzone warsztaty taneczne dostosowane były do możliwości i wydolności fizycznej uczestników projektu. Najistotniejszym celem warsztatów było uzyskanie harmonii ciała, ducha i umysłu. Uroczysta gala pozwoliła uczestnikom zadania na pokazanie zdobytych umiejętności szerszej grupie społecznej (rodzinie, współuczestnikom zadania, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, uczestnikom Klubu Seniora).

Realizacja zadania publicznego „Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych”, finansowanego przez Gminę Gdynia ze środków PFRON. Głównym celem projektu było wsparcie osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. W ramach programu przeprowadzono: szkolenia, warsztaty, czynny był Punkt Informacyjny i wydano Poradnik Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej. Uczestnicy projektu zdobyli, pogłębili lub poszerzyli wiedzę i umiejętności dotyczące sprawowania opieki nad osobą zależną. Beneficjenci zadania zawiązali Grupę Wsparcia.

2011r.

Realizacja zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, pt. „ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT” współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdynia. Zadaniem projektu było umożliwienie jego beneficjentom uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez wydarzenia teatralne czy też seanse filmowe.

Kontynuacja realizacji projektów z 2010r. „Rytm szczęścia” i „W zdrowym ciele Młody Duch”. Oba projekty finansowane były przez Urząd Miasta Gdyni w ramach Działań na rzecz organizacji czasu wolnego dla osób powyżej 55 roku życia.
„Rytm szczęścia-kontynuacja” to zajęcia ruchowe z elementami choreografii aerobic dante, które były prowadzone cyklicznie raz w tygodniu. Poprawa wydolności fizycznej i sprawności psychicznej wpłynęła na poprawę ich zdrowia. Nabyte umiejętności taneczne rozbudziły w beneficjentach kreatywną postawę wobec życia, twórczą ekspresję ruchową i improwizację taneczną. Doświadczanie wspólnoty z innymi uczestnikami w zabawie pozwoliło na otwartość wobec siebie i innych, doskonalenie komunikacji oraz rozwijanie empatii i zadowolenia.
” W zdrowym ciele Młody Duch-kontynuacja” , to projekt poświęcony rozpowszechnianiu sportu wodnego wśród mieszkańców Gdyni. Poprzez udział w spływach kajakowych, uczestnicy zadania mieli możliwość aktywnego spędzanie wolnego czasu na łonie natury, zwiedzania urokliwych miejsc i zakątków Pomorza. Sprzyjało to zacieśnieniu więzi między beneficjentami, wzmocnieniu własnej wartości i uczuciu spełnienia.

2010r.

Realizacja w ramach „Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+” finansowanego przez Gminę Miasta Gdynia dwóch projektów: „Rytm szczęścia” i „W zdrowym ciele Młody Duch”. W warsztatach tanecznych „Rytm szczęścia” wykorzystane zostały ćwiczenia zaczerpnięte z różnych technik gimnastyczno – tanecznych prowadzonych indywidualnie, w parach i w grupie. Uwieńczeniem projektu były pokazy taneczne w wykonaniu uczestników projektu.

Rozpowszechnianie sportu kajakowego wśród osób powyżej 55 roku życia przeświecało projektowi „W zdrowym ciele Młody Duch”.
Uczestnictwo beneficjentów w dwóch spływach kajakowych, spotkaniach i wystawach fotografii zorganizowanych po spływach, sprzyjało wzajemnej integracji, poznaniu nowych zakątków Kaszub i najbliższych okolic z perspektywy wodnej.

2009r.

W ramach „Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+” realizowaliśmy zadanie „Szlakami pamięci ku Gdyni” współfinansowane przez
Gminę Miasta Gdynia. Celem programu było uzmysłowienie uczestnikom zadania wagi ich wspomnień związanych z Gdynią, które zostały spisane w broszurze „Szlakami pamięci ku Gdyni” i wydane nakładem 250 sztuk. Cykliczne spotkania w formie prelekcji, pogadanek oraz wycieczek przyczyniły się do rozpowszechnienia historii Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni.

2008r.

Realizacja projektu „Galeria twórczości najstarszej młodzieży pomorskiej” dofinansowanego przez Wojewodę Pomorskiego.
Celem projektu było utworzenie centrum wystawienniczego uczestników klubów seniora, kombatantów, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz osób indywidualnych. Projekt składał się z trzech edycji:
1) w lipcu – wernisaż „Kolory Marzeń”, wystawa prac 33 uczestników, prezentowane prace były wykonane różnymi technikami (olej na płótnie, akwarela, rysunek, grafika, batik), które w połączeniu z różnorodną tematyką tworzyły ciekawą kompozycję;
2) w październiku – „Marzenia w splotach”, wernisaż prac 30 uczestników warsztatów tkackich;
3) w grudniu – wernisaż „Świąteczne Marzenia”, wystawa prac o motywach świątecznych wykonanych różnymi technikami stworzyły świąteczny, anielski klimat.

2007r.

30.11.2007 roku zakończyliśmy program zlecony i dotowany przez Gminę Gdynia „Gdynia sercem malowana”. Odbiorcami programu byli seniorzy i osoby niepełnosprawne z Gdyni. Program został zakończony festynem integracyjnym z wystawieniem prac malarskich, które powstały w czasie warsztatów prowadzonych w ramach programu. Prace malarskie zostały wystawione w holu Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121. Aktualnie napisaliśmy i złożyliśmy kolejną ofertę z którą chcemy przystąpić do konkursu na realizację zadania publicznego.