Procedura Przyjęcia I Opłaty

Komu przysługuje miejsce w DPS?

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Charakter domu

Podopieczny pomocy społecznej kierowany jest do odpowiedniego typu DPS-u, zlokalizowanego jak najbliżej jego miejsca zamieszkania. Nasz dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Formalności

DOKUMENTÓW NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ W DPS

Starania o zamieszkanie w DPS należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w dzielnicowym ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania, w celu złożenia pisemnego wniosku.

Jednostki terenowe MOPS zostały opisane pod poniższym linkiem:

We wniosku powinna znaleźć się prośba o skierowanie danej osoby do domu pomocy społecznej, a w przypadku jej ubezwłasnowolnienia – postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w DPS. Kolejnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej, który przeprowadzi wywiad środowiskowy, sprawdzi sytuację życiową, materialną i zdrowotną, a także pomoże skompletować dokumenty, na podstawie których stwierdzi, czy dana osoba powinna zostać skierowana do DPS-u i czy nie ma możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę.

Jakie są wymagane dokumenty?

  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia seniora i potrzebie sprawowania całodobowej opieki;
  • zaświadczenie o dochodach lub decyzję ZUS o przyznaniu renty bądź emerytury;
  • oświadczenie woli o umieszczeniu w domu pomocy – podpisane przez seniora;
  • oświadczenie rodziny, wyjaśniające że nie ma możliwości opieki nad daną osobą.

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki “Najczęściej zadawane pytania”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 ust. 901).

Opłaty

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą w kolejności:

  • mieszkaniec domu, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, dzieci, wnuki, rodzice – w wysokości uzależnionej od sytuacji finansowej,
  • gmina, która kierowała osobę do DPS.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłat.