Wstęp:

Dom Pomocy Społecznej Gdynia, ul. Pawia 31 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps-gdynia.pl

Data publikacji strony internetowej:
2015-04-28

Data ostatniej aktualizacji:
2022-11-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Spowodowane jest to niezgodnościami wymienionymi poniżej:

  • materiały video umieszczone na stronie nie posiadają alternatywnej formy odczytu (audiodeskrypcji, tłumaczenia na język migowy, napisów w filmach)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona jest również wyposażona w szereg narzędzi ułatwiających dostęp do publikowanych treści:

  • zwiększenie/zmniejszenie tekstu
  • tryb “skala szarości”
  • opcja “wysoki kontrast”, “negatywny kontrast”
  • opcja “jasne tło”
  • podkreślone linki
  • czytelna czcionka

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Domu Pomocy Społecznej Gdynia, ul. Pawia 31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Waśko, adres poczty elektronicznej: dps@dps-gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 622 06 24 wew.207. Tą samą drogą można składać o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Pomocy Społecznej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, DPS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej znajduje się w Gdyni przy ul. Pawia 31. Budynek jest dwupiętrowy. Przed budynkiem znajduje się parking z miejscem na 16 samochodów. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Na parterze znajdują się recepcja, magazyn, pomieszczenie socjalne dla pracowników, a także toalety, w tym jedna w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na piętrze znajdują się biura, pokój z dokumentami, pomieszczenie socjalne dla pracowników i wolontariuszy oraz dwie toalety, z czego jedna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku znajdują się windy, dzięki którym możliwe jest wjazd na piętra.