Wstęp:

Dom Pomocy Społecznej Gdynia, ul. Pawia 31 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.dps-gdynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Dom Pomocy Społecznej posiada stronę internetową https://dps-gdynia.pl/. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniami wymienionymi poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej domu pomocy społecznej w Gdyni

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Gdyni posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia i zmniejszenia wielkości liter na stronie,
 • wysoki lub negatywny kontrast
 • skala szarości,
 • jasne tło
 • podkreślenie linków
 • czytelna czcionka

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Nawigacja: klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER
Powiększanie tekstu: klawisz CTRL oraz klawisze: + , – i klawisz 0

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są: Magdalena Waśko, Barbara Przeździecka adres poczty elektronicznej dps@dps-gdynia.pl.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 622 06 24 wew.207.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji etc. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest w Gdyni przy ul. Pawiej 31, na osiedlu Pustki Cisowskie. Teren wokół budynku jest ogrodzony płotem, droga prowadząca do budynku wyło-żona jest kostką brukową. Dom znajduje się w bliskiej odległości od przystanku autobusowego, w niedalekim sąsiedztwie lasu.

 1. Wejście główne wyposażone jest w podjazd z barierkami dla wózków i osób niepełno-sprawnych, bez ograniczeń architektonicznych. Wejście jest szerokie, nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Przy wejściu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcyjną.
 2. Korytarze na parterze i piętrach zapewniają swobodne przemieszczanie się osób, schody szerokie z barierkami oddzielone od korytarzy drzwiami, wyklejone taśmą kontrastującą, antypoślizgową przy krawędziach. Budynek wyposażony jest w 2 windy dostępne dla osób poruszających się na wózku. Informacje w pierwszejkabinie są przekazane w zapisie punktowym, z przyciskami w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i słabowidzą-cych,brak komunikatów głosowych.W drugiej windzie informacja podawana jest na wy-świetlanym panelu i komunikatem dźwiękowym informującym o numerze piętra.
 3. Pokoje zapewniają odpowiednią przestrzeń dla osób niepełnosprawnych, wyposażone są w stoliki przyłóżkowe, system przyzywowy oraz łazienkę wyposażoną w poręcze, krzesełko kąpielowe i system przyzywowy.
 4. Drzwi w do pomieszczeń mieszkalnych są szerokie, ponumerowane, oznakowane tablicz-kami.
 5. Drzwi do pomieszczeń biurowych są ponumerowane, oznakowane tabliczkami.
 6. Na terenie budynku znajdują się toalety dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,wyposażone w poręcze, obniżone sanitariaty i obniżone włączniki świateł oraz system przyzywowy.
 7. Świetlice i stołówka wyposażone są w stoły przystosowane do osób na wózku inwalidzkim.
 8. Parking jest bezpłatny, strzeżony, ogólnodostępny. Na parkingu znajdują się dwaozna-czone bezpłatne miejsca dedykowane osobom niepełnosprawnym.
 9. Mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem prze-wodnikiem.
 10. Osoby niepełnosprawne słuchowo w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2023 poz. 20), mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Na mocy tej ustawy jesteśmy zobowiązani udostępnić osobie niepełnosprawnej możliwość komunikowania się za pomocą tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna musi zadeklarować chęć skorzystania z tłumacza na trzy dni przed, dając nam czas na znalezienie tłumacza.

Wniosek o zapewnieniu dostępności: plik WORDplik PDF